Finansiranje 2024-04-08T15:07:31+00:00

Usluge

5. Finansiranje

 • Finansijski lizing.
 • Operativni lizing.
 • Flotni Menadžment koncept.

Lizing je ugovorni odnos za otplatu Predmeta lizinga koji omogućava Korisniku lizinga korištenje nekog dobra (Predmeta lizinga), koji se nalazi u vlasništvu davaoca lizinga. Na ugovoreni period sa mjesečnim ratama otplate, koji je moguće sklopiti od 6 do 60 mjeseci. Može se ući u aranžman sa i bez učešća. Učešće smanjuje mjesečni iznos otplate.

U ugovornom postupku učestvuju 3 subjekta:

 • Dobavljač Predmeta lizinga.
 • Korisnik lizinga kao korisnik u ugovorenom vremenu, uz ugovorenu mjesečnu naknadu.
 • Lizing kompanija kao posrednik (finansijer) u poslu finansiranja.

Razlike između finansijskog i operativnog lizinga:

Osnovna razlika između finansijskog i operativnog leasinga. Je u tome što finansijski lizing predstavlja finansiranje kupovine, čime Primatelj lizinga postaje vlasnik predmeta lizinga otplatom posljednje lizing rate). Operativni zamišljen kao korištenje predmeta lizinga, veoma slično popularnom rent-a-car-u, čime po završetku perioda zakupa ne dolazi do promjene vlasništva, već se vozilo vraća lizing kući, što najviše odgovara firmama koje mijenjaju vozni park.

Finansijski lizing je, finansiranjem kupovine sticanje vlasništva nad predmetom lizinga. Korisnik lizinga postaje vlasnik predmeta otplate isplatom posljednje lizing naknade. Ciljna grupa: pravna i fizička lica. Posao finansijskog lizinga u Bosni i Hercegovini reguliše Zakon o lizingu.

Karakteristike:

 • Učešće umanjuje osnovu obračuna.
 • Visina učešće se kreće u intervalu od 15% do 50% od bruto cijene.
 • Isplatom posljednje lizing naknade Korisnik lizinga postaje vlasnik Predmeta lizinga.
 • Cijelo vrijeme trajanja ugovora Predmet lizinga mora biti kasko osiguran.
 • Cijelo vrijeme trajanja ugovora o Finansijskom lizingu Lizing kompanija je vlasnik Predmeta lizinga.
 • Korisnik lizinga stiče pravo vlasništva Predmeta lizinga redovnom otplatom ili prijevremenom otplatom.
 • Registraciju Predmeta lizinga vrši Korisnik lizinga na osnovu ovlaštenja Lizing kompanije, u prebivalištu Korisnika lizinga.
 • Ovaj način finansiranja je najbolji za preduzeća koja nabavljaju dostavna vozila u cilju obavljanja sopstvene djelatnosti, čime ostvaruju povrat PDV-a.

Prednosti:

 • Finansiranje kupovine, po isteku ugovora Korisnik leasinga postaje vlasnik vozila.
 • Predmet se finansira sam – troškovi se plaćaju iz prihoda koji se ostvaruje na osnovu korištenja predmeta lizinga.
 • Brza i jednostavna procedura.
 • Prilagođavanje mjesečne finansijske obaveze mogućnostima i potrebama klijenta.
 • Kod pravnih lica Predmet lizinga se u bilansima vodi kao osnovno sredstvo, kao bitno zbog obračuna amortizacije. U bilansu stanja, Finansijski lizing se vodi kroz evidentiranje sredstava i obaveza. Kamate i naknade se tretiraju kao finansijski rashodi u bilansu uspjeha preduzeća, dok se lizing naknade raspoređuju na smanjenje obaveza po rati.

Potrebna dokumentacija za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu za fizička lica:

 1. Ponuda od dobavljača prihvaćena od strane podnosioca zahtjeva.
 2. Ovjerena kopija lične karte (orginal na uvid).
 3. Kopija potvrde o prebivalištu (CIPS) ne starija od 3 mjeseca.
 4. Popunjen i ovjeren obrazac Administrativne zabrane (obrazac Porsche Leasing d.o.o.) i potvrda poslodavca.
 5. Obračunski list plate za prethodna tri mjeseca.
 6. Kopija dokaza o dodatnim primanjima (ukoliko postoje).
 7. Izvod iz banke za zadnja tri mjeseca.
 8. Bjanko mjenica.

Potrebna dokumentacija za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu za pravna lica:

 1.    Ponuda/profaktura dobavljača.
 2.    Ovjerena kopija rješenja o registraciji Društva i aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne stariji od 3             mjeseca).
 3.    Rješenje o ID broju.
 4.    Uvjerenje o PDV-u.
 5.    Rješenje o statističkom broju.
 6.    Karton deponovanih potpisa kod svih banaka.
 7.    Bilans stanja, bilans uspjeha sa 31.12. (za prethodnu godinu).
 8.    Aktuelni bruto bilans ili bilans stanja i uspjeha sa 30.06 za tekuću godinu.
 9.    Potvrda o prosječnom stanju i prometu na računima kod poslovnih banaka.
 10. Šematski prikaz vlasničke strukture Društva.
 11. Kopija lične karte direktora i većinskog vlasnika Društva.
 12. Boravišna prijava direktora i većinskog vlasnika Društva, ne starija od 3 mjeseca.
 13.   Biznis plan za novoosnovane firme.
 14.  Razrez poreza, lista stalnih sredstava i potvrdu banke o godišnjem prometu (za obrtnike).
 15. Potvrde o izmirenim obavezama za direktne i inirektne poreze, ne starije od 3 mjeseca (za obrtnike).

Operativni lizing je, aranžman u kojem Lizing kompanija daje Korisniku lizinga na upotrebu (najam) vozilo (Predmet lizinga) uz obavezu da plaća redovno lizing naknadu. Po isteku ugovora nema prenosa vlasništva na Korisnika lizinga, već ostaje vlasništvo Lizing kompanije. Operativni lizing pruža mogućnost Korisniku lizinga da po isteku ugovora vozilo vrati ili obnovi ugovor za novo, modernije vozilo. Vozilo se amortizuje u knjigama Porsche Leasing d.o.o. Ciljna grupa: pravna lica.

Karakteristike:

 • Optimalno korištenje za preduzetnike sa poreskog aspekta.
 • Za bilans je neutralni model finansiranja, koji ne povećava zaduženost preduzeća i nudi prednost sa stanovišta likvidnosti.
 • Smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući da su lizing naknada poreski priznat trošak.
 • Predmet lizinga se vodi u knjigama Davaoca Lizinga kao osnovno sredstvo.
 • Za vrijeme trajanja ugovora o Operativnom lizingu, predmet ugovora je vlasništvo Lizing kompanije.
 • Ugovorom se ne predviđa otkup, smisao je korištenje Predmeta lizinga, a ne sticanje vlasništva. Korisnik lizinga nema mogućnost otkupa Predmeta lizinga, za razliku od Finansijskog lizinga.
 • Predvidivi ostatak vrijednosti ne predstavlja prodajnu vrijednost Predmeta lizinga po isteku ugovora i zavisi od uslova korištenja vozila.
 • Definisana godišnja kilometraža je obavezna stavka ugovora o Opretivnom lizingu. Korekcije ugovorene kilometraže su moguće u toku trajanja ugovora. Prekoračenje ugovorene kilometraže povlači penale definisane u opštim uslovima i ugovorom.

Prednosti:

 • Jednostavna i kratka procedura odobrenja Operativnog lizinga.
 • Nepostojanje dugoročnih obaveza.
 • Operativni lizing pruža Korisniku lizinga mogućnost da po isteku ugovora vozilo vrati ili obnovi ugovor za novo vozilo. Amortizacija vozila se vrši po knjigama Lizing kompanije.
 • Ne povećava zaduženost i povoljno utiče na likvidnost.
 • Smanjuje osnovicu poreza na dobit.
 • Predmet lizinga se vodi u knjigama kao osnovno sredstvo, dakle vozilo se ne prikazuje kao imovina u knjigama. Rata se priznaje kao trošak u bilansu uspjeha, kao materijalni trošak.
 • Otplata se vrši mjesečno iz prihoda preduzeća ostvarene korištenjem Predmeta lizinga. Principom: „Plaćaj kako zaradiš“.
 • Lizing naknade su fiksne i služe kao osnovica za jasnu i preciznu kalkulaciju troškova, što je važno za preduzeće.
 • Troškovi se lako planiraju jer Operativni lizing predstavlja stabilnu strukturu troškova u obliku mjesečnih rata.
 • PDV se plaća kroz mjesečnu najamninu.
 • Minimalno angažovanje vlasitog kapitala.
 • Mogućnost Flotnog menadžmenta: Servis vozila. Osiguranje. Registracija i tehnički pregledi. GPS praćenje. Niži troškovi eksploatacije vozila…
 • Lizing naknada može da sadrži troškove osiguranja, servisiranja…
 • Odgovornost za vozilo samo u periodu predviđenim ugovorom o Operativnom lizingu.

Potrebna dokumentacija za zaključenje ugovora o operativnom lizingu za pravna lica:

 1.  Ponuda/profaktura dobavljača.
 2.  Ovjerena kopija rješenja o registraciji Društva i aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca).
 3.  Rješenje o ID broju.
 4. Uvjerenje o PDV-u.
 5. Rješenje o statističkom broju.
 6. Kopija kartona deponovanih potpisa kod svih banaka.
 7. Bilans stanja, bilans uspjeha sa 31.12. (za prethodnu godinu).
 8. Aktuelni bruto bilans ili bilans stanja i uspjeha sa 30.06 za tekuću godinu.
 9. Potvrda o prosječnom stanju i prometu na računima kod poslovnih banaka.
 10. Šematski prikaz vlasničke strukture Društva.
 11. Ovjerena kopija lične karte direktora i većinskog vlasnika Društva.
 12. Boravišna prijava direktora i većinskog vlasnika Društva, ne starija od 3 mjeseca.
 13. Biznis plan za novoosnovane firme.
 14. Razrez poreza, lista stalnih sredstava i potvrdu banke o godišnjem prometu (za obrtnike).
 15. Potvrde o izmirenim obavezama za direktne i inirektne poreze, ne starije od 3 mjeseca (za obrtnike).

Flotni Manadžment koncept

Menadžment voznih parkova – Usluživanje velikih kupaca

Obezbjeđuje najbolja rješenja kompaniji za upravljanja voznim parkom, koja u svom voznom parku imaju veći broj vozila. Lakši i ekonomičniji način da brigu o voznom parku povjere profesionalcima. Ciljna grupa su veliki klijenti sa voznim parkom marki VW Koncerna (od 20 vozila na stanju), i van VW Koncerna, kod strateških partnera Porsche-a (kod voznih parkova podršku pruža rukovodilac oblasti Flotnog Manadžmenta). Moguć je menadžment voznog parka za sva vozila Korisnika lizinga bez obzira na godište.

Podrazumjeva sljedeće usluge:

 • Servis vozila.
 • Detaljan obračun troškova popravke.
 • Bezgotovinsko plaćanje.
 • Period održavanja i godišnja kilometraža prema želji kupca.
 • Odvoz i dovoz vozila u servis.
 • Manadžment guma (nabavka, zamjena i skladištenje zimskih i ljetnjih guma).
 • Osiguranje od autoodgovornosti.
 • Registracija i tehnički pregledi.
 • Zamjenska vozila sa ograničenim/neograničenim brojem zamjenskih dana.
 • GPS i praćenje vozila prema specifikaciji Korisnika lizing.
 • Flit asistans (fleet assistance) – podrška na putu 24h/7.
 • Onlajn pristup kartici Korisnika lizinga sa pregledom svih troškova.
 • Izvještavanje o stanju flote.

Prednosti za klijente:

 • Jednostavno, jasno i lako planiranje i ravnomjerno raspoređivanje troškova unaprijed.
 • Optimalno održavanje vozila sa ekonomskog i tehničkog aspekta.
 • Brza identifikacija putem korisničke kartice u svakom ovlaštenom servisu.
 • Niži troškovi održavanja i popravke.
 • Ušteda troškova administracije.
 • Detaljna kontrola servisnih faktura.
 • Jasan pregled voznih parkova, detaljna kontrola i precizni izveštaji.
 • Motivacija zaposlenih za korištenjem službenih vozila.